"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 6 (มธ.ศูนย์พัทยา)


ด้วยกองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน”  ครั้งที่ 6 ขึ้น  สำหรับลูกแม่โดมซึ่งมีวาระสำคัญในวันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนมิถุนายน และผู้ที่สนใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ กัน ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะไปปลูกต้นกล้าหางนกยูงฝรั่งและต้นจำปีสิรินธร โดยสมาคมธรรมศาสตร์นครราชสีมาเป็นผู้สนับสนุนต้นกล้า จำนวน 150 ต้น ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ซึ่งยังมีความต้องการต้นไม้ เพื่อให้ความร่มรื่นและสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีสำหรับประชาคมธรรมศาสตร์ และเป็นที่เชิดหน้าชูตาของมหาวิทยาลัย ในวันที่  23-24 มิถุนายน 2560 ตามรายละเอียดในใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรมที่แนบมาด้วยนี้

                กองทุนฯ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว โดยมีค่าใช้จ่าย 2,000 บาทต่อท่าน สำหรับ

1.      ค่าที่พัก 1 คืน ณ Learning Resort ของสำนักงานบริหารทรัพย์สินฯ มธ. (ศูนย์พัทยา)  1,000 บาท (พักคู่)

2.      ค่าอาหาร 3 มื้อ (กลางวัน 2 มื้อ, เย็น 1 มื้อ) และของว่าง  900 บาท

3.      ค่าเครื่องไทยธรรม  ถวายพระ  100 บาท

                ท่านที่สนใจกรุณายืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่คุณรัศมี จงเจตดี โทรศัพท์ 0-2613-3778 หรือทางโทรสาร  0-2613-2043 เพื่อการประสานงานและอำนวยความสะดวกในเรื่องต่างๆ และขอความกรุณาโอนเงินเข้าบัญชี ธ.ทหารไทย สาขา มธ.ท่าพระจันทร์ ชื่อบัญชี “เงินบริจาคและสนับสนุนกิจกรรม”  เลขที่บัญชี 155-2-08397-2    ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2560 


            จึงขอเรียนเชิญท่านมาในโอกาสนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะให้เกียรติไปร่วมกิจกรรมและร่วมต้อนรับลูกแม่โดมจังหวัดนครราชสีมา ตลอดจนการช่วยหรือเป็นกำลังใจในการปลูกต้นยูงทอง ให้เหลืองแดงงามสะพรั่งบนพื้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา ในอนาคต  จึงขอขอบพระคุณท่านล่วงหน้ามา ณ ที่นี้

กรอกรายละเอียด >> ใบสมัครเข้าร่วมกิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 6

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป