"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
บรรยายธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต


เนื่องด้วยมีเหตุจำเป็นต้องขอยกเลิกการฟังบรรยายธรรม วันที่ 5 กันยายน 2558

จึงขออภัยมา ณ ที่นี้
บรรยายธรรม 
ชมรมฝึกรู้ทันจิต

รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา


โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม. ติกขญาโณ ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม

วันเสาร์ที่  5  กันยายน 2558 เวลา  9.00  – 11.00  น.

ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์


      ชมรมฝึกรู้ทันจิต กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธขอเรียนเชิญฟังการบรรยายธรรม เรื่อง “ รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา   โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ติกขญาโณ ..9) วัดราชโอรสาราม


กำหนดการ    

8.30  –    9.00  น.      ลงทะเบียน

9.00  –    9.10  น.      กล่าวต้อนรับ โดย ประธานชมรมฝึกรู้ทันจิต

9.10  –    9.15  น.      สวดมนต์  

9.15  –  11.00  น.      บรรยายธรรม เรื่อง “ รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา”


 


สำรองที่นั่ง       ตั้งแต่บัดนี้  - 28 สิงหาคม 2558  ที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ.

                        โทรศัพท์ 0 – 2613 – 3777 ( เวลา 8.30 – 16.30 น. ) ทั้งนี้ผู้เข้าฟังไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป