"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม “ลูกแม่โดมแบ่งปัน” ครั้งที่ 6 จัดขึ้นสำหรับลูกแม่โดมซึ่งมีวาระสำคัญในวันคล้ายวันเกิดของท่านในเดือนมิถุนายน และผู้ที่สนใจไปร่วมทำกิจกรรมดีๆ กัน ในวันที่ 23-24 มิถุนายน 2560 ณ มหาว...
ขอเชิญอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ครั้งที่ 2 วันเสาร์ที่ 17 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
คีตกวีธรรม สามัญชนคนต้นแบบ “ป๋วย อึ๊งภากรณ์” ในวันเสาร์ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2559 เริ่มตั้งแต่เวลา 8.00 - 12.30 น. ณ ห้องริมน้ำ LA107-108
อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมบุญชูโรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ อบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2559 ห้องประชุมบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
การปฏิบัติธรรม ชมรมฝึกรู้ทันจิต วันที่ 1 – 4 ตุลาคม 2558 ณ อุทยานการเรียนรู้ (Learning Resort) ศูนย์พัทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
กิจกรรม “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 8 ณ โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว ต. วังตะเคียน อ. หนองมะโมง จ. ชัยนาท
กิจกรรม "ธรรมศาสตร์พบประชาชน" ครั้งที่ 7 ณ โรงเรียนห้วยน้ำขุ่นวิทยา จ.เชียงราย
ตามรอยอาจารย์ ป๋วย อึ๊งภากรณ์ ครั้งที่ 2 วีรบุรุษแห่งบ้านวังน้ำขาวในวาระ 100 ปีชาตกาล วันที่ 19-20 ธันวาคม 2558
บรรยายธรรม : ชมรมฝึกรู้ทันจิต “รู้จักตนเองตามหลักพุทธศาสนา” โดย พระราชปฏิภาณโสภณ (ม. ติกขญาโณ ป.ธ.9) วัดราชโอรสาราม วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2558 เวลา 9.00 – 11.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ 1 ชั้น 3...
Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป