"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายการกิจกรรม
เชิญเข้าร่วมอบรมปฏิบัติธรรม อบรมแบบเข้มข้นพักค้างคืน ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2561 ที่โรงแรม Eco Hotel By Thammasat ศูนย์พัทยา
ขอเรียนเชิญ...ศิษย์เก่า ผู้มีอุปการคุณ และผู้มีจิตกุศลสนับสนุนการศึกษา ร่วมงานขอบคุณผู้ให้(ทุน) จากใจผู้รับ(ทุน) วันเสาร์ที่ 1 กันยายน 2561 เวลา 13.00-17.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธร...
ขอเชิญเข้ารับฟังบรรยายธรรม พระอาจารย์ไพศาล วิสาโล ที่วัดป่าสุคะโต อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ ในวันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม 2561 และร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม...
ผู้สนใจการปฏิบัติอย่างจริงจังที่นั่งสมาธิมาก็นานแล้ว แต่ยังวิปัสสนาไม่เป็น ขอเชิญพบกับ พระอาจารย์ชานนท์ ชยนันโท เจ้าอาวาส วัดป่าเจริญธรรม ที่จะนำปฏิบัติ ทั้งแนวสมถะและวิปัสสนา และสำหรับผู้ที่ปฏิบัติ...
ด้วย กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ขอเรียนเชิญท่านเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมเพื่อสังคม คือ กิจกรรมลูกแม่โดมแบ่งปัน “หลังคาใหม่ จากใจลูกแม่โดม” ด้วยการซ่อมแซมหลังคาอาคารเ...
สมาคมธรรมศาสตร์พัทลุง ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ หอประชุมโรงเรียนสตรีพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561
ชมรมธรรมศาสตร์เพชรบูรณ์ ร่วมกับสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ จัดงาน"เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0" ณ โรงเรียนเพชรพิทยาคม อ.เมือง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมเพื่อสังคม “เปิดโลกอุดมศึกษา 4.0” วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง ถ.ตากสินมหาราช ต.เชิงเนิน อ.เมือง จ.ระยอง
ขอเชิญร่วมสมทบทุนกิจกรรมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ “ธรรมศาสตร์พบประชาชน” ครั้งที่ 11 ณ โรงเรียนบ้านห้วยทับมอญ อ.เขาชะเมา จ.ระยอง
เชิญชวนอบรมวิปัสสนากรรมฐานให้จิตน้อมเข้าสู่สัมมาทิฐิ ธรรมปฏิบัติกับ พระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาลัยนวัตกรรม (Learning Resort) มธ.ศูนย์พัทยา
Member
61 ศิษย์เก่า และ 20 บุคคลทั่วไป