"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
'ประกันสังคม' จัดคลินิกโรคจากการทำงาน


สำนักงานประกันสังคม (สปส.) เผยปี 54 มี รพ. 68 แห่ง เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน ดูแลลูกจ้างที่ประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานพร้อมวินิจฉัยรักษาโรคอย่างมีมาตรฐาน

สำนักงานประกันสังคม ตระหนักถึงความสูญเสียที่เกิดขึ้นกับลูกจ้าง เนื่องจากการประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยจากการทำงาน ซึ่งทำให้ลูกจ้างและครอบครัวได้รับความเดือดร้อนจากการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บที่เกิดขึ้น นอกจากการสูญเสียรายได้แล้ว บางรายก็ถึงขั้นสูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพหรือตาย ยังทำให้นายจ้างต้องจ่าย เงินสมทบเข้ากองทุนเงินทดแทนมากขึ้นอีกด้วย

สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้ร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข จัดตั้งโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อให้มีการดูแลลูกจ้างที่เจ็บป่วยด้วยโรค ที่เกิดจากการทำงานอย่างเป็นระบบคือ ให้บริการตรวจรักษา วินิจฉัยโรค และให้การรักษาพยาบาลที่มีมาตรฐาน การเฝ้าระวัง/ป้องกันและลดอุบัติเหตุจากการทำงาน พร้อมทั้งให้คำปรึกษาและส่งเสริมงานด้านอาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงานแก่สถานประกอบการไปถึงการสนับสนุนดำเนินการด้านการแพทย์ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. เงินทดแทน และ พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน

ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงานแล้วถึง 68 แห่งโดยเป็นโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขจำนวน 61 แห่ง และโรงพยาบาลสังกัดมหาวิทยาลัยจำนวน 7 แห่ง และมีแผนที่จะขยายคลินิกโรคจากการทำงานไปยังโรงพยาบาลในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อสามารถให้บริการแก่ลูกจ้าง นายจ้างได้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้น

สำหรับผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลที่เข้าร่วมโครงการคลินิกโรคจากการทำงาน และแพทย์ผู้ทำการตรวจวินิจฉัยสงสัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน จะส่งต่อไปยังคลินิกโรคจากการทำงานหากผลวินิจฉัยไม่ได้เจ็บป่วยจากการทำงาน สามารถใช้สิทธิประกันสังคมได้ตามปกติ แต่หากวินิจฉัยแล้วเป็นโรคเนื่องจากการทำงาน ให้นายจ้างแจ้งการประสบอันตรายต่อกองทุนเงินทดแทนตามแบบกท.16และมีหนังสือส่งตัว กท.44ไปยังโรงพยาบาลจะสามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่

กรณีผู้ประกันตนที่ถือบัตรรับรองสิทธิกองทุนประกันสังคมของโรงพยาบาลอื่น หากสงสัยว่าเจ็บป่วย ด้วยโรคจากการทำงาน สามารถติดต่อสำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัดทำหนังสือส่งตัวมายังคลินิกโรคจากการทำงาน เพื่อตรวจวินิจฉัยว่าเจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงานหรือไม่ หากผลการตรวจวินิจฉัยปรากฏว่าลูกจ้างไม่ได้เจ็บป่วยด้วยโรคจากการทำงาน ค่าตรวจวินิจฉัยจะเบิกจ่ายจากเงินโครงการที่สนับสนุนให้แก่โรงพยาบาล หากตรวจวินิจฉัยแล้วเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และนายจ้างมีหนังสือส่งตัวกท.44ไปยังโรงพยาบาล สามารถเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลได้จากกองทุนเงินทดแทน โดยโรงพยาบาลจะเป็นผู้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัด/เขตพื้นที่ มีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลได้ที่สำนักงานประกันสังคมเขตพื้นที่/จังหวัด/สาขาที่ท่านสะดวก หรือโทร.1506 (เจ้าหน้าที่ให้บริการทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง)

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 21 เม.ย. 2554 : 08:52:29  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป