"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สมาร์ทโฟนกับการบาดเจ็บ


โทรศัพท์ที่สามารถใช้แช็ตได้หมายถึงสมาร์ทโฟน เป็นโทร ศัพท์ที่รองรับระบบปฏิบัติการต่างๆ ที่ยกเอาคุณสมบัติ PDA (Personal Digital Assistance) คือเครื่องช่วยจัดการข้อมูลส่วนตัว และคอมพิวเตอร์มาเพิ่มประสิทธิภาพ

ถามถึงอันตรายเกี่ยวกับการใช้โทรศัพท์เป็นเครื่องมือแช็ต มีคำตอบจาก ดร.คีรินท์ เมฆโหรา คณะกายภาพบำบัดและวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวประยุกต์ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่องสมาร์ทโฟนกับการบาดเจ็บ ว่า การใช้งานสมาร์ทโฟนมีความจำเพาะแตกต่างจากการใช้โทรศัพท์ธรรมดา เนื่องจากต้องใช้นิ้วกดตัวอักษรมากขึ้น ทั้งตอบอีเมล์ ส่งเอสเอ็มเอส และแช็ต โดยการใช้นิ้วมีรูปแบบที่แตกต่างกันขึ้นอยู่กับการออกแบบการใส่ตัวอักษรของแต่ละเครื่อง เช่น การใส่ตัวอักษรด้วยการใช้นิ้วชี้จิ้ม มือข้างหนึ่งถือตัวเครื่องไว้ และใช้นิ้วชี้ของอีกข้างกดที่แป้นอักษร หรือการกดแป้นพิมพ์ตัวอักษรโดยใช้นิ้วโป้งของทั้งสองมือป้อนตัวอักษร ส่วนนิ้วอื่นใช้ถือประคองเครื่อง

เครื่องสมาร์ทโฟนปกติจะมีขนาดเล็ก หากต้องกดตัวอักษรด้วยนิ้วโป้งจะต้องงอและเกร็งนิ้วโป้งทั้งสองข้าง การกดลักษณะนี้บ่อยๆ อาจส่งผลทำให้เป็นโรคกลุ่มอาการอักเสบของเอ็นข้อมือโคนนิ้วโป้ง (De Quervain syndrome) และการอักเสบของเอ็นที่นิ้วมือจนทำให้เกิดอาการนิ้วโป้งล็อก (Trigger thumb) กลุ่มอาการทั้ง 2 ชนิดนี้พบได้บ่อย ถึงขนาดมีการให้ชื่อนิ้วโป้งล็อกว่าเป็น Blackberry Thumb

นอกจากนั้น การถือสมาร์ทโฟนนานๆ ขณะใช้งานยังอาจส่งผลทำให้เกิดอาการปวดบ่าและคอ เนื่องจากกล้ามเนื้อบ่าจะทำงานในลักษณะเกร็งคงค้าง ทำให้มีการสะสมของเสียในกล้ามเนื้อจนกระทั่งกล้ามเนื้อเกร็งตัวมากขึ้น ขณะเดียวกันตัวเครื่องสมาร์ทโฟนมีขนาดเล็ก ตัวอักษรก็มีขนาดเล็กด้วย ทำ ให้มองหน้าจอลำบากหลายคนจึงต้องก้มคอเพื่อให้มองดูตัวอักษรหรือหน้าจอได้ถนัดขึ้น ส่งผลทำให้กล้ามเนื้อคอและสายตาต้องทำงานหนัก ทำให้ปวดคอและตาได้

สมาร์ทโฟนอาจเป็นเครื่องมือที่ทำให้เกิดความสะดวกสบาย ใช้งานได้รวดเร็ว รับข่าวสารได้ทันใจ โดยเฉพาะผู้ที่ต้องติดต่อกับคนเป็นจำนวนมาก การเปิดออนไลน์ไว้ตลอดทำให้ติดต่อกับคนอื่นที่ใช้เครื่องลักษณะเดียวกันได้ทุกเวลา และยังเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวม แต่ลักษณะเช่นนี้เป็นดาบสองคม เนื่องจากการที่มีข้อมูลส่งมาบ่อยๆ ทำให้ต้องเปิดดูและตอบสนองกับข้อมูลนั้น ซึ่งอาจรบกวนสมาธิการทำงานจนก่อให้เกิดความเครียดและการตึงตัวของกล้ามเนื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้ามเนื้อบ่า ไหล่ และคอ

นอกจากกล้ามเนื้อ สมาร์ทโฟนอาจส่งผลต่อการหายใจ ทำให้หายใจติดขัด เพราะเวลาเครียดคนเรามักหายใจด้วยการใช้กล้ามเนื้ออกส่วนบนและคอมากกว่าการใช้กล้ามเนื้อกะบังลม การหายใจลักษณะนี้บ่อยๆ อาจส่งผลต่ออาการเหนื่อยง่ายและกล้ามเนื้ออักเสบได้

ต่อไปนี้คือข้อแนะนำการใช้สมาร์ทโฟนให้ห่างไกลจากการบาดเจ็บมากที่สุด 1.ใช้งานพิมพ์ด้วยนิ้วเท่าที่จำเป็น หากต้องพิมพ์มากให้พิมพ์โดยใช้แป้นพิมพ์ผ่านทางคอมพิวเตอร์ 2.ใช้การพูดผ่านทางโทรศัพท์หรือข้อความเสียงแทนการพิมพ์ 3.หลีกเลี่ยงการใช้งานต่อเนื่องนานๆ เพื่อลดการทำงานของกล้ามเนื้อ 4.ยกสมาร์ทโฟนให้สูงขึ้นเพื่อลดการก้มคอและศีรษะ อาจใช้หมอนหรือกระเป๋ารองแขนเพื่อลดการเกร็งตัวของบ่า 5.หากต้องการใช้สมาธิ ควรปิดการสื่อสารชั่วคราว หรือให้เหลือแค่การรับสาย เพื่อลดการดึงความสนใจเมื่อมีข้อความเข้ามา 6.ขณะพักให้ยืดเหยียดนิ้วและแขนให้สุด สลับกับกำมือแน่นๆ ช้าๆ 10 ครั้ง หรืออาจนวดคลายกล้ามเนื้อและเอ็นด้วยตนเอง

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 19 เม.ย. 2554 : 08:48:26  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป