"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญร่วมกันทำบุญพิมพ์หนังสือ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
โครงการร่วมทำบุญบริจาคหนังสือ อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น ให้แก่วัดต่างๆ
............................
มูลนิธิพุทธโฆษณ์ มีวัตถุประสงค์ที่จะเผยแพร่คำสอน ธรรมะจากพระโอษฐ์ของพระพุทธองค์
จึงมีโครงการจัดพิมพ์หนังสือชุดจากพระโอษฐ์ จำนวน 5 เล่ม เพื่อแจกเป็นธรรมทาน อันประกอบด้วย
* ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์
* อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
* อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคปลาย
* ปฏิจฺจสมุปฺบาทจากพระโอษฐ์
* พุทธประวัติจากพระโอษฐ์

ทั้งนี้โดย คณะศิษย์งานธรรม วัดนาป่าพง ปทุมธานี ได้ร่วมแรง ร่วมใจ ตรวจแก้ ปรับปรุง ต่อยอดผลงานอันเป็นอมตะของท่านพุทธทาส
และคณะสหายธรรมของท่าน
ที่ได้มีมานะบากบั่นต่อเนื่องยาวนานในการศึกษาค้นคว้าผลงานชุดนี้ขึ้นมา
ทั้งนี้โดยมีท่านพระอาจารย์คึกฤทธิ์ โสตฺถิผโล รับเป็นที่ปรึกษา
ในการตรวจแก้เพื่อให้เกิดความสมบูรณ์
โดยมีเป้าหมายที่จะจัดพิมพ์ปีละเล่ม
และได้ดำเนินการจัดพิมพ์ พุทธวัจน์ ขุมทรัพย์จากพระโอษฐ์ เป็นเล่มแรก
และได้เผยแผ่เป็นธรรมทานแล้วตั้งแต่ ตุลาคม 2550

สำหรับปีนี้ พุทธวัจน์ 2 อริยสัจจากพระโอษฐ์ ภาคต้น
ได้รับการตรวจแก้แล้ว และอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์
ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จ ประมาณ เดือน กุมภาพันธ์ 2552

และเพื่อให้ขอบเขตการเผยแพร่แผ่ขยายกว้างขวางขึ้น และเป็นการลดต้นทุนการพิมพ์ต่อเล่มให้น้อยลง
จึงมีโครงการชักชวนผู้มีจิตเป็นกุศลที่ต้องการรักษาธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธองค์ให้สืบต่อออกไปอย่างยาวนานโดยไม่ผิดเพี้ยน
ได้มีโอกาสร่วมทำบุญด้วยการบริจาคหนังสือนี้ให้แก่วัดต่างๆ
รวมทั้งร่วมจัดพิมพ์เพื่อมอบให้กับบุคคลที่รัก
หรือเก็บไว้ศึกษาเองสำหรับอ้างอิงในการปฏิบัติภาวนา
นอกเหนือจากการพิมพ์เพื่อแจกเป็นธรรมทาน ที่วัดนาป่าพง


โดยคุณ : tu02 เมื่อ 10 ก.พ. 2552 : 16:53:42  

ความเห็นที่ 1
รายละเอียดของหนังสือ
ขนาดโดยประมาณ กว้าง 8 นิ้ว ยาว 10.5 นิ้ว หนา 900 หน้า ปกแข็ง
กำหนดเวลารับจอง ตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงเดือน กุมภาพันธุ์ 2552
ค่าจัดพิมพ์หนังสือ เล่มละ 280 บาท (สำหรับจำนวนพิมพ์ 3,000 เล่ม
และจะลดลงเมื่อจำนวนพิมพ์เพิ่มขึ้น)

ค่าจัดส่งหนังสือ เล่มละ 50 บาท หากต้องการให้จัดส่งให้ทางไปรษณีย์

หากมารับเองที่สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ไม่มีค่าจัดส่ง

การนำส่งเงิน
ชื่อบัญชี มูลนิธิพุทธโฆษณ์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาย่อยตลาดไท
ประเภทบัญชี ออมทรัพย์
เลขที่บัญชี 484 – 2 – 10877 – 8

เมื่อนำเงินฝากเข้าบัญชีแล้ว กรุณาแฟกซ์ ใบนำฝาก
พร้อมแจ้งรายละเอียดที่จำเป็น ในลักษณะทำนองเดียวกับแบบฟอร์มแจ้งความจำนงไปที่ 02 – 729 – 7100

วัดที่ต้องการได้รับหนังสือนี้
แจ้งความจำนง และ ติดต่อสอบถามได้ที่ 02 – 729 – 3322


โดย tu02 [ 10 ก.พ. 2552 : 17:01:05 ]

ความเห็นที่ 2
แบบฟอร์มแจ้งความจำนงบริจาคหนังสือ หรือ ร่วมจัดพิมพ์หนังสือ
ชื่อ - นามสกุล
โทรศัพท์
อีเมล์
ที่อยู่

จำนวนเงินที่บริจาค ………………………. บาท
จำนวนหนังสือที่ต้องการ .................... เล่ม

สถานที่ที่ต้องการให้ส่งหนังสือให้
? บริจาคให้กับวัดต่างๆ (มูลนิธิฯ เป็นผู้กำหนดวัดให้เอง และจะ แจ้งให้ท่านทราบเมื่อจัดส่งไปให้วัดแล้ว)
? มารับหนังสือเอง ที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ (ชั้น 2 ตึกอเนกประสงค์ 1)
? ระบุ ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ที่จะให้จัดส่ง หากต้องการส่งให้กับผู้อื่น ที่ไม่ตรงกับ ชื่อและที่อยู่ข้างต้นโดย tu02 [ 10 ก.พ. 2552 : 17:04:43 ]

Member
138 ศิษย์เก่า และ 42 บุคคลทั่วไป