"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
การแข่งขัน ตกปลานานาชาติประจำภูมิภาคเอเซีย หมู่เกาะช้าง ครั้งที่ 2


การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานตราด ขอเชิญร่วมการแข่งขัน "ตกปลานานาชาติประจาภูมิภาคเอเซีย หมู่เกาะช้างครั้งที่ 2" วันที่ 11 - 13 มีนาคม พ.ศ. 2554 จัดโดย จังหวัดตราดโดยผู้ว่าราชการจังหวัด องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (อพท.) สานักงานพื้นพิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยงที 1 ( สพพ.1) ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดหน่วยงานประมงจังหวัดตราด ทหารเรือ อุทยานแห่งชาติ เจ้าท่าภูมิภาคที่6 สาขาตราด อบต.เกาะช้างใต้อาเภอเกาะช้าง ประชาสัมพันธ์จังหวัดตราด world sport fishing federation มูลนิธิ ICEF sea hunter tour เกาะหวายปะการังAmari เกาะช้าง คชารีสอร์ท Kc grand. และ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โด เปิดงานที่ ท่าเทียบเรือแหลมงอบ อ.แหลมงอบ จ.ตราด ปิดงานที่ เกาะหวาย จังหวัดตราด

นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานตราด กล่าวว่า การแข่งขันตกปลานานาชาติประจำภูมิภาคเอเซีย หมู่เกาะช้าง ได้จัดขึ้นมาเป็นครั้งที่ 2 เป็นจัดงานงานตกปลารูปแบบใหม่ เพื่อให้เป็นการตกปลาเชิงอนุรักษ์ คือ กิจกรรมนี้เป็นการตกปลาทะเลที่จะต้องปฏิบัติตามกติกาที่ได้ระบุชนิดของปลา ที่ตกได้ และเมื่อได้ปลาผู้ตกจะต้องรักษาปลาให้ยังมีชีวิตอยู่ ต่อจากนั้นจะส่งมอบปลาในวันตัดสินให้กับกรรมการ (หน่วยงานประมงจังหวัดตราด) รับไปชั่งน้ำหนัก จดทะเบียนเพื่อการตัดสินแพ้ชนะ จากนั้นจึงนำไปปล่อยลงบ่ออนุบาลเลี้ยงดูให้ได้ขนาดและทำการเพาะพันธุ์ปลา ปล่อยคืนสู่ทะเลต่อไป

การจัดกิจกรรมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการอนุรักษ์พันธุ์ปลาหายากในท้องทะเลตราด สำหรับปลาเกมส์มีชีวิตจะมี 9 ชนิดพันธุ์ปลาและจะต้องมีน้ำหนักไม่ต่ำกว่าที่ระบุ คือ 1. Grouper (ปลาเก๋า) 4 kg and up 2. Golden Snapper(ปลาอังเกย) 3 kg
and up 3. Mangrove red snapper (ปลากะพงแดง) 3 kg and up 4. Red Snapper (ปลากะพงแดงเขี้ยว) 3 kg and up 5. Slender Trevally (ปลาแชกา) 4 kg and up 6. Golden trevally (ปลาตะคองเหลือง,ตะคองลาย) 3 kg and up 7. African Pompanp (ปลาโฉมงาม) 3 kg and up 8. Cobia (ปลาช่อนทะเล) 3 kg and up 9. Blue-Spotted Sea Bass or Grouper Blue spot (ปลากะรังแดงจุดฟ้า) 3 kg and up จึงจะเข้าข่ายการแข่งขัน และที่พิเศษสุดสำหรับผู้เข้าร่วมการแข่งขันหากทำลายสถิติน้ำหนักปลาใหญ่ที่ สุด ที่เคยที่เคยมีนักกีฬาตกปลาได้ที่ท้องทะเล จ.ตราด เกิน 17.5 kg จะเป็นผู้สร้างสถิติใหม่ และรับเงินรางวัลสูงถึง1,000 USD จาก World Sport Fishing Federation อีกด้วย

นายวรนิติ์ กายราศ ผู้อานวยการ ททท.สานักงานตราด ยังกล่าวเพิ่มเติมอีกว่า ผู้สมัครต้อง load ใบสมัครจาก เว็บไซต์ www.WeekendHobby.com เท่านั้น แล้วส่ง ใบสมัคร, เอกสารการชาระเงิน, เอกสารประกอบการสมัคร (บัตรประชาชน/passport) ทาง FAX ได้ที่ คุณอุดมพร ภายในวันที่ 28 ก.พ. 54 ค่า สมัคร 4,000บ./ทีม/8คน รายได้จากค่าสมัคร หักค่าใช้จ่าย เหลือ 3,000 บาท./ทีม จะนำไปสมทบทุนสร้างปะการังเทียมในทะเลตราด เพื่อทดแทนปะการังที่ตายไป (ฟอกขาว) ทั้งนี้เพื่อแสดงให้เป็นถึงการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดเป็นการท่องเที่ยวสี เขียว (Green Tourism) นอกจากนี้ ผู้ติดตามนักกีฬาโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 11 มี.ค. 2554 : 09:02:01  

ความเห็นที่ 1
นักท่องเที่ยวทั่วไปสามารถชื่นชมความงามของท้องทะเลตราด หมู่เกาะต่างๆ ทั้ง 52 เกาะ โดยเฉพาะที่เกาะหมาก ซึ่งแม้จะเป็นเพียงเกาะเล็กๆ แต่ก็มีเรื่องราวของผู้คนบนเกาะนี้ยาวนานมากว่าร้อยปี ตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ที่ทรงยก จ.พระตะบอง จ.ศรีโสภณ และ จ.เสียมราฐ ให้กับประเทศฝรั่งเศส และย้ายผู้คน บางส่วนให้มาอยู่ที่เกาะนี้ รวมทั้งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีชีวิตชุมชนและธรรมชาติที่สวยงามไว้รอคอยให้นักท่องเที่ยวได้มาแสวงหาความรู้ ความสุข และเกิดความประทับใจ ททท. สานักงานตราด จึงขอแนะนาให้ทุกท่านเดินทางไปสัมผัสเรื่องราว ความเป็นไทยบนเกาะหมาก

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สานักงานตราด โทรศัพท์ 0 3959 7259 - 60, e-mail : tattrat@tat.or.th : Tel. 1672, www.trat.go.th : สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดตราด โทร. 0 3969 6474

ส่งใบสมัคร ได้ที่ คุณอุดมพร โทร. 084 - 778 2234 หรือคุณชนบทโทร . 082 - 461 0101, e-mail: udomporn1275@yahoo.com และเปิดดูรายละเอียดที่ http://www.weekendhobby.com/

โดย oOfonOo [ 11 มี.ค. 2554 : 09:02:010 ]

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป