"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
พรปีใหม่ 2552 จากธรรมศาสตร์
เชิญ สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้ม ธรรม ครอง
พร สวัสดิ์พิพัฒน์ผอง ศาสตร์ พ้น
ปี ฉลูฉลาดฉลอง เฉลิม โชค เชวงแฮ
ใหม่ เลิศประเสริฐล้น สุข ล้ำจำเริญศรี


ปรีดิ์ ประดิษฐ์กอปรกิจก้อง เกียรติ กำจาย
เปรม เยี่ยมเปี่ยมทรัพย์ขยาย ยศ แปล้
เกษม มิตรประสิทธิ์หมาย มาก มิ่งมงคลเฮย
ศานต์ โสตถิ์ปราโมทย์แม้ ยิ่ง แม้นเมือสรวง สราญเทอญ


โดยคุณ : tu02 เมื่อ 2 ม.ค. 2552 : 14:44:34  

ความเห็นที่ 1


โดย pattarapong [ 14 ม.ค. 2552 : 11:30:07 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป