"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มาลาเรียดื้อยา


นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัยรองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดโครงการอบรมมาลาเรียนานาชาติหลักสูตรการป้องกันและควบคุมไข้มาลาเรียสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกา ที่กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ว่าสถานการณ์ของผู้ป่วยมาลาเรียในประเทศไทยนับตั้งแต่เดือนมกราคม 2553-ธันวาคม 2553 มีทั้งหมด 45,629 ราย เป็นชาวไทย 18,371 ราย และชาวต่างชาติ27,257 ราย โดยมีจำนวนผู้ป่วยชาวไทยเพิ่มขึ้นจากปี 2552 ร้อยละ 6.1 ขณะที่ผู้ป่วยชาวต่างชาติเพิ่มขึ้นร้อยละ 30.26

ปัญหาของโรคมาลาเรียเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นทั่วโลก ซึ่งขณะนี้มีประชาชนทั่วโลกติดเชื้อมาลาเรียรวมประมาณ 300 ล้านคนและมีผู้เสียชีวิตปีละประมาณ 1 ล้านคนโดยร้อยละ 90 เกิดขึ้นในทวีปแอฟริกาและส่วนใหญ่จะเกิดกับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า5 ปี จึงเป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้องค์การอนามัยโลก (WHO) ต้องประกาศไข้มาลาเรียเป็น 1 ใน 4 โรคที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน นอกเหนือจากเอดส์ ไข้เลือดออก และวัณโรค

กรมควบคุมโรคจึงจัดให้มีโครงการอบรมมาลาเรียนานาชาติหลักสูตรการป้องกันและควบคุมไข้มาลาเรียสำหรับบุคลากรจากประเทศในภูมิภาคแอฟริกาตั้งแต่วันที่ 7 กุมภาพันธ์-4 มีนาคม ให้กับแพทย์ นักวิชาการ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข จาก 8 ประเทศของแอฟริกา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกัน และควบคุมโรคดังกล่าว

ภายในปี 2562 ประเทศไทยจะต้องมีพื้นที่ปลอดโรคมาลาเรีย ร้อยละ 80 จากที่มีพื้นที่ปลอดโรคมาลาเรียร้อยละ 60

ปีที่ผ่านมามีรายงานผู้ป่วยเสียชีวิตจากโรคมาลาเรียประมาณ 50-70 คน โดยส่วนใหญ่เป็นชาวไทยที่อาศัยอยู่ตามแนวชายแดน และระบบการสาธารณสุขเข้าไม่ถึง ซึ่งจำนวนดังกล่าวยังไม่ยืนยัน

สำหรับพื้นที่ที่จะต้องจับตามองเพราะสำรวจพบว่ามีเชื้อมาลาเรียดื้อยา คือพื้นที่ อ.แม่สอด จ.ตาก บริเวณชายแดนไทย-กัมพูชา จ.ตราด และบริเวณชายแดนไทย-พม่า จ.ระนอง ซึ่งทางกรมควบคุมโรคจะมีการดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อไม่ให้เชื้อดื้อยากระจายไปยังพื้นที่อื่นๆ


โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 8 ก.พ. 2554 : 11:32:27  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป