"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
9 สิ่งที่ควรสอนลูก ในช่วงตรุษจีน


เพราะพ่อแม่มีส่วนสำคัญในการปลูกฝังให้ลูกมีความทรงจำแบบไหนในช่วงเทศกาลตรุษจีน

หนึ่ง ถือโอกาสอธิบายอย่างง่ายๆ ให้ลูกรู้ถึงขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวจีน และเทศกาลตรุษจีนมีไว้เพื่อให้ลูกหลานได้กราบไหว้บรรพบุรุษ ได้เรียนรู้เรื่องความกตัญญูกตเวที และการที่ญาติพี่น้องได้มาพบปะกัน ก็เพื่อให้ลูกหลานได้รู้จักกันด้วย

สอง ผู้ใหญ่ต้องเตรียมทำอาหารสำหรับไหว้เจ้า ก็ควรให้เด็กๆ ได้มีส่วนร่วมในเรื่องการจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ เขาก็จะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนช่วยผู้ใหญ่ ที่สำคัญอย่าลืมคำชมลูกด้วยล่ะกัน

สาม เมื่อเตรียมวัตถุดิบเสร็จก็ชวนลูกเข้าครัว เป็นช่วงเวลาที่ดีให้ลูกมีส่วนร่วมในการทำอาหารด้วย

สี่ สอนเรื่องการไหว้เจ้า แต่ละบ้านก็มีพิธีกรรมและความเชื่อที่แตกต่างกันไป บางบ้านมีการกราบไหว้ฟ้าดิน ไหว้เจ้าที่ ไหว้พระพุทธรูปในบ้าน และไหว้บรรพบุรุษ ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ใหญ่ในการบอกเล่าให้เขารู้ว่าลักษณะการไหว้แต่ละแห่งแตกต่างกันอย่างไร รวมไปถึงการจุดธูปเทียนที่ต้องมีความระมัดระวัง เพราะอาจเกิดอันตรายได้

ห้า สอนมารยาทบนโต๊ะอาหาร เพราะต้องรับประทานอาหารร่วมกับผู้อื่นจำนวนมาก สอนเรื่องการตักอาหารให้นึกถึงคนอื่นด้วย หรือไม่ควรพูดคุยในขณะรับประทานอาหาร และเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้ว อย่าลืมให้เด็กๆ ช่วยกันเก็บถ้วยชามให้เรียบร้อยด้วยนะคะ

หก รู้จักแบ่งปันผู้อื่น ในวันนั้นจะมีอาหารจำนวนมาก ซึ่งส่วนใหญ่จะกินไม่หมด เราควรจะสอนให้เขานึกถึงคนอื่นก่อนที่จะรับประทาน เช่น อาหารเรามีมากมายจะแบ่งไปให้ใครดี เพื่อให้เขานึกถึงผู้อื่นด้วย

เจ็ด ช่วงเวลาสำคัญที่รอคอย คือการได้รับ อั่งเปา แม้เด็กจะรู้ว่าต้องได้ทุกปี แต่ก็ต้องสอนเรื่องมารยาทว่าไม่ควรไปขออั่งเปาผู้ใหญ่ ให้ผู้ใหญ่เป็นฝ่ายให้เอง และถ้าผู้ใหญ่ให้อั่งเปาเมื่อไร ก็ต้องยกมือไหว้และกล่าวคำว่าขอบคุณด้วยทุกครั้ง รวมไปถึงการเก็บรักษาเงินด้วยความระมัดระวัง เพราะเด็กวิ่งเล่นมักเผอเรอทำหล่นหาย

แปด สอนให้ลูกวางแผนเรื่องการออมเงิน หรือการใช้เงินอย่างเหมาะสม คุณอาจจะจูงลูกไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อเก็บออมเงิน แต่เด็กมักจะเรียกร้องขอซื้อของ ก็ควรสอนให้เขารู้จักการวางแผนการใช้เงินด้วย ว่ามีเงินอยู่เท่านี้ ควรเก็บออมเท่าไร และซื้อของเท่าไร

เก้า สอนเรื่องความตาย เด็กจำนวนไม่น้อยที่สงสัยเรื่องความตาย พ่อแม่อาจนำเอาพิธีกรรมในวันนั้นมาสอนเรื่องความตายให้แก่ลูกก็ได้ว่า เมื่อคนเราทำดีตายแล้วก็จะได้ไปสวรรค์ ลูกหลานที่ดีก็จะทำบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้ และระลึกถึงอยู่เสมอ

โดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 2 ก.พ. 2554 : 11:05:29  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป