"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
หลวงปู่ฝากไว้ หลวงปู่สิม (4)
(๒๖) เป็นธรรมดาที่สังขารร่างกายของเราจะต้องเดินไปสู่ความเสื่อมความสลาย
แม้จะป้องกันแก้ไขอย่างไร ก็เป็นแต่ยืดเวลาออกไปเท่านั้น
ที่จะห้ามไม่ให้แก่ ไม่ให้เจ็บ ไม่ให้ตายเลยนั้นไม่ได้

ฉะนั้น จึงให้มุ่งเอาจิตเป็นสำคัญ
คือบำรุงรักษาร่างกายพอประมาณ
แต่บำรุงรักษาจิตให้มากๆ
เป็นการหาสาระจากสิ่งที่ไม่เป็นสาระแก่นสารนั้น ๆ ให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้
คือให้เร่งรัดบำเพ็ญกุศลเต็มสติกำลังทั้ง ทาน ศีล ภาวนา
แม้ร่างกายจะแก่จะแตกจะตายก็ไม่วิตกกังวล
เพราะสมบัติดีๆ มีไว้ เตรียมไว้แล้ว
ดังนี้ จะไปไหนก็ไม่ต้องกลัว


โดยคุณ : boontisa เมื่อ 6 ต.ค. 2551 : 11:00:31  

ความเห็นที่ 1
(๒๗) การภาวนาเป็นเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อความสุข
ไม่ใช่เพื่อความทุกข์
แม้จะมีความยากลำบากบ้างก็อย่าท้อถอย
ให้เห็นเป็นของธรรมดาของการทำสิ่งมีค่าให้เกิดขึ้น

โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:04:57 ]

ความเห็นที่ 2
(๒๘) การที่เราตั้งใจทำความดี ทุกสิ่งทุกอัน
จะเป็นประเภทบารมี ๑๐ ทัศ ๓๐ ทัศ ก็ดี หรือความดีต่างๆ ก็ดี
ก็มีความมุ่งหมายที่จะทำให้จิตใจของเราดีขึ้น
สะอาดขึ้น มีปัญญารู้แจ้ง

ทำนองเดียวกัน ฉะนั้น แม้ว่าเราจะมาเพียงนั่งภาวนาทำจิตให้รวมเป็นสมาธิ
เป็นวิปัสสนาให้เกิดปัญญารู้แจ้งนี้
จึงว่าเป็นการทำความดีอย่างสูง
เป็นการสร้างบารมี รวบยอดนั่นเอง


โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:06:29 ]

ความเห็นที่ 3
(๒๙) เรื่องการแผ่เมตตานี้
เป็นการทำกระแสใจของเราให้กว้างขวาง ผ่องใส ปราศจากความพยาบาทจองเวร
มีส่วนช่วยในการภาวนาให้ดีขึ้น

โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:07:16 ]

ความเห็นที่ 4
(๓๐) เรื่องกรรมฐาน ๔๐ อย่าง
และอาจมีอีกหลายอย่าง
ล้วนเป็นคุณประโยชน์ต่อการภาวนาทั้งนั้น

แต่ข้อสำคัญ อยู่ที่ดวงจิตของผู้บำเพ็ญ
ต้องเอาจริง จึงจะเป็นผลขึ้นมา
ถ้าไม่เอาจริง กรรมฐานดีอย่างไร ก็ไม่เกิดเป็นผลขึ้นมาได้


โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:08:12 ]

ความเห็นที่ 5
(๓๑) เมื่อมีปฐมมรรคแล้ว
ก็ต้องมีปัจฉิมผลอันเป็นปริโยสาน
มิฉะนั้นแล้ว พุทธังก็ย่อมไม่จำเป็นจะต้องมีสังฆัง

โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:08:55 ]

ความเห็นที่ 6
(๓๒) การภาวนาเป็นเหมือนเครื่องมือค้นคว้าหาแก้วอันประเสริฐ
คนเรามีแก้วอันประเสริฐอยู่ในตัว
แต่เมื่อไม่อาศัยการภาวนา ก็ไม่สามารถค้นพบแก้วนั้นได้

พระพุทธศาสนามีคุณค่าสูง ก็ด้วยสอนวิธีภาวนา
ทำจิตใจที่มีกิเลสอาสวะเศร้าหมอง ให้หมดจดจากสิ่งเศร้าหมองกลับผ่องใสขึ้น


โดย boontisa [ 6 ต.ค. 2551 : 11:010:16 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป