"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
มีเทนไฮเดรต (methane hydate)

มีเทน เป็นเชื้อเพลิงที่อยู่ในรูปของก๊าซ แต่มีเทนไฮเดรตจะเป็นของแข็งโดยอยู่ร่วมกับน้ำในรูปของผลึกน้ำแข็ง พบในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำและมีแรงกดดันสูง โดยเฉพาะบริเวณใต้ทะเลลึก เช่น บริเวณที่เย็นจัดของมหาสมุทรอาร์คติก อาลาสก้า และอ่าวเม็กซิโก ก้อนมีเทนไฮเดรตที่ได้จากใต้สมุทรจะเย็นจัดเหมือนน้ำแข็ง แต่เมื่อเอาไฟไปลนจะติดไฟ ได้เปลวไฟสีเหลืองและน้ำเงินจากก๊าซมีเทนที่ถูกกักเก็บอยู่ภายในก้อนน้ำแข็งซึ่งละลายเป็นน้ำเมื่อถูกความร้อน มีการประมาณการว่าพลังงานจากแหล่งมีเทนทั่วโลกขณะนี้มากกว่าที่ได้จากถ่านหิน น้ำมัน และเชื้อเพลิงจากซากดึกดำบรรพ์อื่นๆ ที่เหลืออยู่บนโลกทั้งหมดรวมกันให้มีนักวิทยาศาสตร์บางกลุ่มคาดหวังที่จะนำมีเทนไฮเดรตมาใช้เป็นแหล่งเชื้อเพลิงสำหรับรถยนต์ ให้ความอบอุ่นภายในบ้านเรือนและเป็นแหล่งพลังงานในโรงงานอุตสาหกรรม บางครั้งจะเรียกก๊าซธรรมชาติที่อยู่ในรูปน้ำแข็งนี้ว่า ก๊าซไฮเดรต(gas hydrte) เทคนิคที่ใช้ในการสกัดมีเทนออกจากมีเทนไฮเดรต มีหลายวิธี แต่วิธีที่มีประสิทธิภาพและใช้กันมากในปัจจุบัน ได้แก่ การลดความดันการแลกเปลี่ยนโมเลกุลมีเทนในผลึกน้ำแข็งด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซต์ แม้ว่ามีเทนไฮเดรตจะเป็นแหล่งพลังงานทางเลือกที่น่าสนใจอีกชนิดหนึ่ง แต่การนำไปใช้จำเป็นต้องเข้าใจถึงบทบาทของก๊าซไฮเดรตในสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ และการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เพราะยังมีปัญหาที่จะเกิดจากการนำเชื้อเพลิงชนิดนี้มาใช้อีกหลายประการ เช่น อุปสรรคในการเก็บรักษาและการขนส่งที่ยังคงยุ่งยากและสิ้นเปลือง เนื่องจากมีเทนเป็นก๊าซที่ระเบิดได้ง่าย จึงต้องเก็บรักษาในสภาพอุณหภูมิต่ำและความดันสูง นอกจากนั้นทั้งก๊าซมีเทนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจาดการเผาไหม้มีเทน ก็ยังเป็นก๊าซที่ทำให้เกิดภาวะโลกร้อนที่สำคัญอีกด้วยโดยคุณ : oOfonOo เมื่อ 15 ต.ค. 2553 : 09:39:29  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป