"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมะที่ต้นไม้ ถ้ำผาปล่อง
เมื่อความตายมาถึง เราต้องพึ่งตนเอง
ภาวนารวมจิตเข้ามาภายใน นี่แหละที่พึ่งสำคัญ
________________________

จะบังคับให้มีแต่สุขเป็นไปไม่ได้
ทุกข์จะต้องตามมาด้วยกัน
เมื่อวางสุขได้ ทุกข์ก็วางได้
________________________

ถ้าจิตยังคิดว่าเป็นสุข มันก็เป็นทุกข์อยู่อย่างนี้แหละ
________________________

ไม่มีอะไรดีวิเศษเท่ากับละกิเลสให้หมดไป
ผู้ละกิเลสได้นั่นแหละคือผู้วิเศษ
________________________

มรรคผลไม่ใช่สำเร็จด้วยการอยาก
หากเป็นผู้ละกิเลส ปล่อยวางให้เบาบางหมดสิ้นไป


โดยคุณ : boontisa เมื่อ 14 ก.ค. 2551 : 010:43:51  

ความเห็นที่ 1
หายใจเข้ามาชีวิตก็หมดไป
หายใจออกมาชีวิตก็หมดไป
ระลึกไว้ว่าเราต้องตายทุกลมหายใจ
________________________

ความตายนั้นแก้ไม่ได้
พระพุทธเจ้าจึงให้แก้ใจตัวเอง ให้สงบนิ่งอยู่ภายใน
________________________

ต่างคนก็ต่างเกิด ต่างคนก็ต่างตาย
นิพพานไม่ได้พ่วงกันไปเช่นเรือหาง
_________________

ผู้มีศีลเป็นผู้รักษาศีลของตนเอง
มิใช่ผู้อื่นมารักษาให้
หากตนไม่มีศีล จะไปไหว้ขอศีลกับใคร
________________________

ถ้าตัดกิเลสไม่ขาด ก็ภาวนาอย่าให้ขาดระยะ
กิเลสไม่ตาย ให้เราตายเสียดีกว่า
________________________

มีทุกข์ไม่ต้องบ่น ให้ทนเอา
ผู้มีปัญญาทั้งหลายไม่อยากเศร้าโศก
ให้มองโลกเป็นอนิจจัง
________________________โดย boontisa [ 14 ก.ค. 2551 : 010:46:010 ]

ความเห็นที่ 2
เหนื่อยยังมีโอกาสหาย แต่ตายไม่มีโอกาสฟื้น
________________________

กิเลสพันห้า ตัณหาร้อยแปด มีอยู่เต็มโลก
แต่ถ้ารวบรวมจิตใจเข้ามาภายในแล้ว
มันก็มีอยู่แต่ในกายเรานี่แหละ
________________________

ยึดเอากิเลส ก็ได้กิเลสเข้าไปปกครองใจ
จึงไม่ถึงพระธรรม
________________________

สิ่งอื่นนอกเหนือจากการภาวนา
เป็นเพียงเปลือกไม่ใช่แก่น
________________________

คำสอนของพระพุทธเจ้านั้นง่ายๆ คือ
ละบาป บำเพ็ญบุญ
ทำดีด้วยกาย พูดดีด้วยวาจา คิดดีด้วยใจ
________________________

ทำบุญเอาบุญ อย่าทำบุญเอาหน้า ศรัทธาเอาชื่อ
________________________


โดย boontisa [ 14 ก.ค. 2551 : 010:47:27 ]

ความเห็นที่ 3
คิดไปในอดีตที่ไหนจะสิ้นสุด
คิดไปในอนาคตก็ไม่สิ้นสุดได้
ให้ภาวนาอยู่ในปัจจุบันนี่แหละ
________________________

เกิดมาแล้วอย่าเห็นแต่ความเกิด
ให้เห็นความตายด้วย
เกิดตายอยู่ที่ใจ (ไม่รู้)
________________________

สิ่งใดเป็นบาปละทิ้ง สิ่งใดเป็นบุญรีบทำ
________________________

ชีวิตคนเราอยู่ในปัจจุบัน ไม่ได้มีอยู่ในอดีต อนาคต
________________________

ผีที่ตายแล้วไม่สร้างความเดือดร้อนอะไร
ผีที่ยังไม่ตายลืมตาอ้าปากได้นี่แหละสำคัญนัก
ให้มันเอามาพิจารณาภาวนาให้ได้
________________________

เบียดเบียนผู้อื่นคือเบียดเบียนตน
ข่มผู้อื่นคือข่มตน
ทำลายผู้อื่นคือทำลายตน
หาทางเจริญได้ยาก
________________________


โดย boontisa [ 14 ก.ค. 2551 : 010:48:42 ]

ความเห็นที่ 4
ความจริงมีอยู่ในปัจจุบัน
จิตดวงผู้รู้มีอยู่ในปัจจุบัน
มรรคผลนิพพานมีอยู่ในปัจจุบัน
________________________

กิเลสหนาปัญญาอับ
เนื่องด้วยจิตหนาแน่นด้วยกิเลส
________________________

บุญบาปเป็นของเที่ยงแท้แน่นอน
ใครจะมาว่าเราเป็นเรื่องปากเขา
จิตเรามีหน้าที่ภาวนา
ยืนให้มีสติ เดินให้มีสติ ทำอะไรพูดอะไรให้มีสติ
________________________

ใจเสียอะไรก็เสียหมด
ใจดีอะไรก็ดีหมด
________________________

พบพระแล้วอย่าทิ้งพระ
มิใช่พระที่ห้อยคอเป็นพวงๆ
พระสรณะที่พึ่ง ได้แก่
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
________________________

ถ้าใจออกนอกกาย ก็มีแต่ทุกข์ทั้งนั้น
ถ้าอยู่ในใจ แล้วสบายใจได้ทุกเวลา
________________________

ผู้มีขันติ มีอำนาจในตน
อำนาจในตน ไม่ใช่อวดตนว่าเป็นผู้มีอำนาจ
________________________

อุปสรรคมีมาเพื่อให้เราสร้างบารมี
ถ้าแก้อุปสรรคได้ บารมีก็แก่กล้า
________________________


โดย boontisa [ 14 ก.ค. 2551 : 010:50:18 ]

ความเห็นที่ 5
คนแก่แล้วไม่มีอะไรดี
แต่แก่ภาวนา (ดี)
________________________

" รู้ที่ไหน ก็ตั้งที่นั่น "
ตั้งมั่นในหลักปัจจุบัน
สงบในหลักปัจจุบัน
ภาวนาในหลักปัจจุบัน
__________________________โดย boontisa [ 14 ก.ค. 2551 : 010:51:23 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป