"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ช่องทางการรับทราบข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างของสำนักงาน
โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธฺ์ เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2021 : 19:5:53  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป