"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปีได้ 2 ปริญญา

📣#ธรรมศาสตร์เปิดหลักสูตรแพทย์แนวใหม่ เรียน 7 ปีได้ 2 ปริญญา

14 กันยายน พ.ศ.2564 ณ ตึกโดมบริหาร
ม.ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต รศ.เกศินี วิฑูรชาติ
อธิการบดี เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง
ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะแพทยศาสตร์
คณะนิติศาสตร์ และคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ม.ธรรมศาสตร์
เปิดหลักสูตรร่วมปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต และปริญญาโทศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขา “กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ”
และ สาขา ”การบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ”
โดยรศ.นพ.ดิลก ภิยโยทัย คณบดีคณะแพทยศาสตร์
รศ.ดร.มุนินทร์ พงศาปาน คณบดีคณะนิติศาสตร์
และ ศ.ดร.รุธิร์ พนมยงค์ คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี
ร่วมกันลงนาม
เป็นหลักสูตรร่วมกันของปริญญาตรีแพทยศาสตรบัณฑิต
และปริญญาโท กฎหมายทางการแพทย์และสุขภาพ และปริญญาโท หลักสูตรการบริหารโรงพยาบาลและธุรกิจสุขภาพ
เป็นการเรียนแบบสหสาขาวิชา รวมถึงยังส่งเสริมการพัฒนา
วิชาชีพขั้นสูง การทำงานวิจัย การสร้างองค์ความรู้นำไปใช้
การดูแลรักษาผู้ป่วยและพัฒนาองค์กรเป็นการตอบสนองต่อสังคมไทย

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: med. tu

โดยคุณ : Admin เมื่อ 15 กันยายน 2021 : 23:17:25  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป