"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
2 นักศึกษา ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม SSEAYP

ขอแสดงความยินดีกับ 2 นักศึกษา ✨ จากสาขาวิชานโยบายสังคมและการพัฒนา (หลักสูตรนานาชาติ) SPD: Social Policy and Development (International Programme) คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ได้รับเลือกให้เป็นผู้แทนเยาวชนไทยเข้าร่วมการประชุม Ship for Southeast Asian and Japanese Youth Program (SSEAYP) Youth Conference 2021 ในหัวข้อ "Youth Engagement in Achieving SDGs: A route map for change"

#Thammasat #SPD
#SSEAYP


โดยคุณ : Admin เมื่อ 12 กันยายน 2021 : 14:0:21  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป