"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงษ์

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีขอแสดงความยินดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีรศักดิ์ กัญจนพงษ์ อาจารย์ประจำหลักสูตรนานาชาติ

ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย เรื่อง “การเสาะหากรอบแนวคิดแบบองค์กรรวมสำหรับตอบสนองต่อการแพร่ระบาดของโรค โควิด-19: ถอดบทเรียนจากโรงพยาบาลของรัฐในอินเดียและไทย” ประเภท "ทุนวิจัยเพื่อแก้ปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019" จากกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2564

#ThammasatBusinessSchool #TripleCrown
#TBSTU #ขอแสดงความยินดี #Congratulations
#วิจัย #ถอดบทเรียน #COVID19


โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 16:30:35  

ความเห็นที่ 1
ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat Business School

โดย Admin [ 11 กันยายน 2021 : 16:31:14 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป