"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล นำทีมประชุม ธรรมศาสตร์กาชาดออนไลน์ ในงานกาชาด ประจำปี 2564

#สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ (ศิษย์เก่า)
10 กย. 2564 เวลา 11.30 น. คุณ อุไรวรรณ ชาติทอง รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ ได้ประชุมร่วมกันกับคณะทำงาน ร้านธรรมศาสตร์กาชาดออนไลน์ ในงานกาชาด ประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร.สุรัตน์ ทีรฆาภิบาล รองอธิการบดีฝ่ายบริหารท่าพระจันทร์และวิเทศสัมพันธ์ เป็นประธานการประชุม

#โดยมีการประชุมผ่านทาง Microsoft Team เพื่อรักษามาตรการป้องกันโควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ในหัวข้อ #แผนงานธรรมศาสตร์กาชาดประจำปี 2564

โดยคุณ : Admin เมื่อ 11 กันยายน 2021 : 15:58:56  

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป