"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผลการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 TACC2021
🎉🎉 #ขอแสดงความยินดี
👉 ทีม FamTP Consulting นักศึกษาโครงการปริญญาตรีบริหารธุรกิจ หลักสูตรนานาชาติ (BBA) ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1
👉 ทีม Midnight rendezvous นักศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาควิชาการบัญชี 4 ปี ที่คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2

จากการแข่งขันกรณีศึกษาทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2564 Thailand Accounting Case Competition 2021 จัดโดย สภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์

โดยคุณ : Admin เมื่อ 5 กันยายน 2021 : 21:36:34  

ความเห็นที่ 1

▶รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม FamTP Consulting
🔹นายทัศ ศรีสุนทร
🔹นางสาวพัธ ศรีเมฆารัตน์
🔹นางสาวพิชญา อัศวก้องเกียรติ
🔹นางสาวจันทปภา แสงแก้วศรี
🔹นายอนล ตันตยานนท์
อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.วรพงษ์ จันยั่งยืน

โดย Admin [ 5 กันยายน 2021 : 21:38:15 ]

ความเห็นที่ 2

▶รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม Midnight rendezvous
🔹นายต้องตำรา ศรีทรานนท์
🔹นายธนพล โพธิ์สาวัง
🔹นายกนกพันธุ์ เย็นศรณี
🔹นางสาวลลิตภัทร นันทิยา
🔹นางสาวอาทิตยาภา วิไลจิตต์
อาจารย์ที่ปรึกษา ผศ.ดร.อรพรรณ ยลระบิล

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Thammasat Business School

โดย Admin [ 5 กันยายน 2021 : 21:39:42 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป