"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ จากสถาบันภาษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดยคุณ : Admin เมื่อ 30 สิงหาคม 2021 : 21:6:16  

ความเห็นที่ 1

ทักษะฟัง-พูดในชีวิตประจำวัน (Listening & Speaking for Starters)
การฟัง-การพูด ศึกษารูปแบบประโยคของภาษาพูด ฝึกการออกเสียงที่ถูกต้อง ฝึกการฟัง และการสนทนาในสถานการณ์ต่างๆ เช่น การแนะนำตนเอง การสนทนาทางโทรศัพท์ การร้องขอ การให้คำแนะนา และการรับรองชาวต่างชาติ เป็นต้น เพื่อให้ผู้เรียมีความมั่นใจ สามารถถ่ายทอดความคิดออกมาเป็นภาษาพูดที่ได้มาตรฐาน และมีการออกเสียงที่ชัดเจน รวมทั้งเสริมสร้างความเข้าใจในวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา เหมาะสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น (Beginners) และผู้ที่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษระดับปานกลาง (Intermediate)

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:7:28 ]

ความเห็นที่ 2

ทักษะการใช้ไวยากรณ์ (Fundamental English Grammar)
ศึกษากฎไวยากรณ์พื้นฐานที่จำเป็นต่อการอ่านและการเขียนประโยค การทบทวนความรู้ทางด้านไวยากรณ์ เน้นทำความเข้าใจไวยากรณ์ภาษาอังกฤษและหลักการใช้ในระดับเบื้องต้นและหลักการใช้ไวยากรณ์ที่ยากซับซ้อนขึ้น เช่น Adverb Clauses, Adjective Clauses, Noun Clauses เป็นต้น

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:8:42 ]

ความเห็นที่ 3

ทักษะการเขียนเชิงวิชาการ (Writing for Academic Success)
ศึกษากฎไวยากรณ์ที่จำเป็นในการเขียนเชิงวิชาการ การเขียนภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ มุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการเขียนระดับย่อหน้าระดับการเขียนเรียงความ เพื่อนำไปใช้ในการเขียนระดับสูงต่อไป

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:10:49 ]

ความเห็นที่ 4

การนำเสนองานอย่างมีประสิทธิภาพ (Effective Presentation)
ฝึกการนำเสนองานในลักษณะต่าง ๆ ในระดับเบื้องต้นและระดับสูง ฝึกความมั่นใจในการนำเสนอในที่ประชุม
การเตรียมการเสนองาน การติดต่อสื่อสารในที่ทำงาน

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:13:9 ]

ความเห็นที่ 5

ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนอีเมล์ (Email English)
ฝึกการเขียนอีเมล์เชิงธุรกิจรูปแบบทางการ เช่น ภาษาที่ใช้ในการเขียน ไวยากรณ์ คำศัพท์ที่เหมาะสม ฝึกความมั่นใจในการเขียนโต้ตอบกรณีต่างๆ

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:14:35 ]

ความเห็นที่ 6

การประชุมแบบมืออาชีพ (Meeting Successfully)
ฝึกการเขียน การพูด ขั้นตอนการเตรียมการประชุม ขณะประชุม และหลังประชุม ฝึกความมั่นใจในการนำเสนอในที่ประชุม ฝึกทักษะการฟังและการพูดเกี่ยวกับการทำงานในหัวข้อต่าง ๆ

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:16:24 ]

ความเห็นที่ 7

หลักสูตรเตียมสอบ TU-GET (Paper-based Test)
การเตรียมตัวสอบ TU-GET Paper-based Test ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อตาม แนวการสอบ TU-GET โดยศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้างไวยากรณ์ที่จาเป็นต่อการเข้าใจรูปประโยคทั่วไป โดยศึกษาวิธีการต่าง ๆ ที่ช่วยในการพัฒนาคาศัพท์ โดยเน้นการเดาความหมายของคำ และหน่วยความหมายที่เล็กกว่าคำ (root, affixes) ศึกษากลวิธีที่ช่วยเพิ่มพูนทักษะการอ่าน เน้นการอ่านเพื่อให้เข้าใจประเด็นสาคัญ รายละเอียดและทัศนคติของผู้เขียน สามารถวิเคราะห์ข้อเท็จจริงและความคิดเห็นตลอดจนสามารถ สรุปจากเหตุผลที่ระบุไว้หรือกล่าวโดยนัย

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:17:32 ]

ความเห็นที่ 8

หลักสูตรเตียมสอบ New TOEIC เจาะลึก 60 ชั่วโมง (New TOEIC Test Preparation)
การเตรียมตัวสอบ TOEIC ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษแนว TOEIC อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ เข้าทางานในองค์กรภาคธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงการสอบเลื่อนระดับภายในองค์กร เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะทางภาษาที่สาคัญต่อการสื่อสาร โดยเน้นการใช้อย่างถูกต้องและเชี่ยวชาญในสถานการณ์ต่าง ๆ เช่น การฟังเพื่อความเข้าใจทั้งรูปบทสนทนาและการบรรยาย การอ่านจับใจความและทำความเข้าใจศัพท์ การฝึกพูดและเขียน โดยเน้นหลักไวยากรณ์และสำนวนภาษาที่ถูกต้อง ผู้เรียนจะได้รับการฝึกทักษะและกลวิธีเพื่อสร้างความมั่นใจในการเตรียมสอบ และมีโอกาสได้ศึกษาทบทวนความรู้ทางไวยากรณ์เพื่อการสื่อสาร การใช้คำศัพท์ที่ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:19:38 ]

ความเห็นที่ 9

หลักสูตรเตียมสอบ IELTS เจาะลึก 60 ชั่วโมง (IELTS Test Preparation)
การเตรียมตัวสอบ IELTS ศึกษาและฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพ และถูกต้อง เพื่อเตรียมความพร้อมในการทาแบบทดสอบ IELTS เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในสหราชอาณาจักร ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ เนื้อหาประกอบด้วยการฝึกทักษะภาษาที่สาคัญ ได้แก่ การฟัง การพูด การอ่านและการเขียน รวมทั้งการศึกษาคำศัพท์ และระบบไวยากรณ์ที่สาคัญที่จำเป็นต่อการสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ อย่างถูกต้องผ่านภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฟังบทสนทนาและการบรรยาย การพูดในสถานการณ์ทั่ว ๆ ไป การแสดงความคิดเห็น การอ่านจับใจความและการเขียนเพื่อบรรยายหรือแสดงความคิดเห็น นอกจากนี้ ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนกลวิธีต่าง ๆ ที่จะช่วยสร้างความ คุ้นเคยในการทาแบบทดสอบสาหรับผู้ที่ต้องการเตรียมตัวเพื่อศึกษาต่อต่างประเทศและผู้ที่ต้องการฝึกฝนเพื่อพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ ให้มีพื้นฐานที่ดีขึ้น

สมัครเลย>> https://apply.litu.tu.ac.th/login

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: LITU

โดย Admin [ 30 สิงหาคม 2021 : 21:22:46 ]

Member
202 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป