"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Forward Mail
Confusing Chinese Names

Caller : Hello, can I speak to Annie Wan (anyone)?
Operator : Yes, you can speak to me.
Caller : No, I want to speak to Annie Wan (anyone)!
Operator : You are talking to someone! Who is this?
Caller : I'm Sam Wan (Someone). And I need to talk to Annie Wan (anyone)! It's urgent.
Operator : I know you are someone and you want to talk to anyone! But what's this urgent matter about?
Caller : Well... just tell my sister Annie Wan (anyone) that our brother Noel Wan (no one)has involved in an accident. Noel Wan (no one)got injured and now Noel Wan (no one) is being sent to the hospital. Right now, Avery Wan (everyone) is on his way to the hospital.
Operator : Look if no one was injured and no one was sent to the hospital, then the accident isn't an urgen t matter! You may find this hilarious but I don't have time for this!
Caller : You are so rude! Who are you?
Operator : I'm Saw Lee (Sorry).
Caller : Yes! You should be sorry. Now give me your name!!!


โดยคุณ : tu02 เมื่อ 26 พ.ค. 2551 : 09:50:20  

ความเห็นที่ 1
ขอประชาสัมพันธ์ครับ สำหรับผู้ป่วย หรือมีคนใกล้ตัว คนข้างบ้าน
หรือคนรู้จัก เป็นมะเร็งเม็ดเลือดขาว (ลูคีเมีย) และ มะเร็งกระเพาะอาหาร
จะได้ช่วยกันบอกต่อ...
แจกยาฟรีผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาว และมะเร็งกระเพาะอาหาร
โรคร้ายที่นำมาซึ่งความทุกข์ทรมาน

บริษัทยาข้ามชาติโนวาร์ตีส
ได้จัดตั้งโครงการเพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยนานาชาติจีแพป
(GIPAP:Glivec InternationalPatien t Assistance Program) ซึ่งเป็นโครงการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ป่วยมะเร็งเม็ดเลือดขาวชนิดเรื้อรัง ( Chronic Myeloid Leukemia) ที่มี
ผลฟิลาเดเฟียโครโมโซม ( philadephia chromosome) เป็นบวก

ผู้ป่วยมีอาการในระยะรุนแรงของโรค หรือผู้ป่วยมะเร็งกระเพาะอาหารชนิดจีสต์ ( GI S T-Grstro- Intesinal Stromal Tumor) ที่ผ่าตัดไม่ได้ และอยู่ใน ระยะลุกลาม ( มี c-Kill หรือ CD117 เป็นบวก)

โดยโครงการจะจัดมอบยาของบริษัทให้แก่ผู้ป่วยโดยไม่คิดมูลค่า รวมทั้งจะ
มอบให้ต่อเนื่องจนกว่าจะมียาอื่นที่เป็นทางเลือกของผู้ป่วยได้ต่อไป !
ดร.แดเนียล วาเซลลา ผู้บริหารระดับสูงของโนวาร์ตีส ( สหรัฐอเมริกา)
กล่าวว่าประเทศไทย เป็นหนึ่งใน 80 ประเทศทั่วโลก ที่ได้ร ับอนุมัติในโครงการ!ดังกล่าว
ปัจจุบันจีนพบมีผู้ป่วยมากกว่า 1.8 หมื่นราย โดย มีผู้ป่วยจากประเทศไทยประมาณ 800 คนซึ่งนับว่ายังน้อยมาก
จึงต้องการประชาสัมพันธ์เพื่อผู้ป่วยด้วยโรคดังกล่าวอาจจะสนใจเข้าร่วมโครงการ
ทั้งนี้ ได้จัดตั้งมูลนิธิแมกซ์ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลนานาชาติ
ในการประเมินและอนุมัติผู้ป่วยที่มีสิทธิได้รับยาฟรีดังกล่าวทั้งนี้
สำนักงานมูลนิธิแมกซ์ ตั้งอยู่ที่ซีแอตเติล
ประเทศสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งขึ้นในปี 2540 โดย " เพโดร ริวาโรลา " ( Pedro
Rivarola) เพื่อเป็นเกียรติแก่บุตรชาย " แม็กซิมิเลียโน ริวาโรลา " (Maximilliano Rivarola) ซึ่งเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเม็ดโลหิตด้วยวัยเพียง 17 ปี
สำหรับมูลนิธิแมกซ์ในประเทศไทยได้จัดตั้งมูลนิธิสาขา ได้แก่ แมกซ์!
(ประเทศไทย) ซึ่งจะเป็นผู้ทำการพิจารณาอนุมัติอย่างอิสระ

โดย tu02 [ 27 พ.ค. 2551 : 14:43:00 ]

ความเห็นที่ 2
สำหรับผู้ป่วยที่จะขอความช่วยเหลือจากจีแพปได้ ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

1. ผู้ป่วยจะต้องได้รับการวินิจฉัยโรคโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่าป่วยเป็นมะเร็งเม็ดเล
ือดขาวชนิดเรื้อรัง (CML-Chronic Myeloid Leukemia) หรือ มะเร็งกระเพาะอาหาร ( GI S T) ซึ่งได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญว่า มีผล CD 117 เป็นบวก
2. ผู้ป่วยเป็นผู้มีสัญชาติไทยและมีภูมิลำเนาอยู่ในประเทศไทย
3. ไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้
4. ไม่สามารถจ่ายค่ารักษาพยาบาลเองได้ และไม่ได้รับเงินสนับสนุนจากที่ใดทั้งสิ้น

หากมีคุณสมบัติครบให้ปฏิบัติดังนี้
1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการรับยาฟรีจากจีแพปกับแพทย์ผู้รักษา
แพทย์ของท่านจะดำเนินการจัดส่งใบ สมัครในนามของท่านออนไลน์ไปที่ www.themaxfoundatio n
2. ให้รายละเอียดเกี่ยวกับตัวเอง ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์และชื่อของแพทย์ผู้รักษา
3. ภายหลังจากที่แพท ย์ของท่านส่งใบสมัครมาที่มูลนิธิแมกซ์แล้ว
เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อนัดสัมภาษณ์
4. กรณีที่ได้รับการอนุมัติ มูลนิธิจะแจ้งผลไปยังบริษัท โนวาร์ตีส ( ประเทศไทย) เพื่อจัดส่งยาผ่านแพทย์ผู้รักษาตัวท่าน
5. แพทย์จะเป็นผู้แจ้งผลการพิจารณาผลการอนุมัติให้ท่านทราบเอง
โรงพยาบาลที่เข้าร่วมในโครงการมี 16 แห่ง คือ
1. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
2. โรงพยาบาลรามาธิบดี
3. ศิริราชพยาบาล
4. โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
5. โรงพยาบา ลพระมงกุฎเกล้า
6. โรงพยาบาลราชวิถี
7. โรงพยาบาลวชิรพยาบาล
8. โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
9. โรงพยาบาลตำรวจ
10. โรงพยาบ าลภู มิพล
11. โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่
12. สถาบันวิจัยทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยนเรศวร
13. โรงพยาบาลสงขลานครินทร์
14. โรงพยาบาลหาดใหญ่
15. โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี และ
16. โรงพยาบาลสระบุรี

สามารถติดต่อรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ธนศักดิ์ อุทิศชลานนท์ และบุษกร
สนธิกร โทรศัพท์ 02-439-4600 ต่อ 8202
หรือจะเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ที่ www.gipapthailand. org หรือ
www.themaxfoundation.com

โดย tu02 [ 27 พ.ค. 2551 : 14:43:25 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป