"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มอบเงินบริจาค

#ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รุ่น 2523 มอบเงินบริจาคเพื่อจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจ และอุปกรณ์การแพทย์ COVID-19

#จำนวน 1,160,000บาท แก่ โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ วันที่ 3 สิงหาคม 2564

#มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
#โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ
#ศิษย์เก่า
#เครื่องช่วยหายใจ


โดยคุณ : Admin เมื่อ 9 สิงหาคม 2021 : 23:2:38  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป