"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ขอเชิญศิษย์เก่า มธ.ศูนย์ลำปาง ลงทะเบียนข้อมูลศิษย์เก่า

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: Facebook ธรรมศาสตร์สัมพันธ์

โดยคุณ : Admin เมื่อ 31 กรกฎาคม 2021 : 20:44:14  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป