"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
รายงานสถานการณ์ COVID-19 โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ท่าทางจะไปไม่หยุด ฉุดไม่อยู่ และตัวเลขผู้ป่วยใหม่น่าจะไปถึงวันละ 20,000 ในสัปดาห์ต่อไป😱ระบบการรับรักษาดูแลผู้ป่วยในโรงพยาบาลล่มไปแล้ว จากการที่ไม่สามารถรับผู้ป่วยเข้ามารักษาเพิ่มได้ตามจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มสิบเท่า เป็นเหตุให้เกิดการล้มตายข้างถนนและตายที่บ้านกันเป็นใบไม้ร่วง😡 แล้วระบบสาธารณสุขทั้งระบบจะล่มไปแล้วหรือยังนะ⁉️
ขออนุญาตเสนอแนวทางจากคนเล็กๆที่อยู่หน้างาน ได้ไหมว่า ถ้าเราไม่ปรับระบบใหญ่ทั้งประเทศให้ดีแล้ว ไปตัวเลข 20,000 คนเมื่อไหร่ ไม่ใช่แต่ระบบโรงพยาบาลที่ล่มนะ แต่ระบบสาธารณสุขก็จะพังพินาศไปด้วย🆘ถ้าไม่เตรียมจัดการสถานการณ์สงครามแบบที่มันเป็นสงครามจริง ๆ ♨️
เราเสนออย่างนี้ได้ไหมว่า ในสถานการณ์สงครามนี้ ทางรอดเดียวในการที่ประเทศและผู้คนจะบอบช้ำและสูญเสียน้อยที่สุด มีแต่การขยาย Home Isolation และ Community Isolation ให้กว้างขวางที่สุดในทุกพื้นที่ 📌แนวทางนี้ทางสธ. ดูเหมือนจะประกาศเป็นนโยบายไปแล้วเช่นกัน
ที่เราคิดว่าเป็นปัญหาใหญ่คือ การปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายนี้ เพราะกลายเป็นว่า รพ.ทุกแห่งต้องพยายามขยาย “เตียงทิพย์” ของตัวเองให้มากขึ้น ขณะที่บทบาทหน้าที่ในการดูแลรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยที่ต้องมารักษาตัวในโรงพยาบาลเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยไม่มีกำลังมาเสริมเติมให้ 😰ดังนั้น จึงจำเป็นจะต้องมีศูนย์บริหารจัดการ HI หรือ CI เฉพาะ 🎈ที่ไม่ใช่ตามโรงพยาบาล 🎈ข้อเสนอของเราคือให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัดเป็นผู้ดำเนินการบริหาร/จัดการ/ดูแลผู้ป่วย/ส่งยาและอาหาร โดยบุคลากรสาธารณสุขของ สสจ.และอาสาสมัคร เพื่อขยายศักยภาพในเรื่องการดูแลผู้ป่วยโควิดนอกโรงพยาบาลให้ทันกับจำนวนผู้ป่วยที่เพิ่มขึ้นมาก 📌โดยให้ สธ.ส่งผู้ตรวจราชการประจำเขตสุขภาพแต่ละเขต ลงไปเป็นพี่เลี้ยงช่วยแก้ปัญหาให้แต่ละ สสจ. ทุกวัน จังหวัดละวัน 📌โดยให้รายงานและขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือและแก้ปัญหาโดยตรงต่อปลัดกระทรวงและรมว.สธ.
ระบบราชการและระบบการจัดซื้อจัดจ้างตลอดจนระบบการสั่งจ่ายงบประมาณของราชการทุกกระทรวง รวมทั้งสาธารณสุข มีปัญหาและมีขั้นตอนมากมาย 😡แต่ขณะนี้เราอยู่ในสถานการณ์สงคราม และประเทศกำลังจะแพ้สงคราม ⛑ฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบริหารต้องส่งกำลังลงไปช่วยด่านหน้ารบและต้องเอาอาวุธยุทโธปกรณ์ และงบประมาณลงไปกับผู้ตรวจราชการเขตที่ลงไปทุกวันในทุกจังหวัดด้วย 🏥จะเป็นงบราชการลับหรืองบฉุกเฉินเร่งด่วนหรืองบอะไรสารพัดที่มีก็ได้ ถ้าคนที่จังหวัดบอกว่าไม่มีฟ้าทะลายโจรก็ให้ซื้อเลย ถ้าไม่มี Oxymeter ก็ให้ไปซื้อจากร้านขายยาได้ 100 ชิ้น ไม่ต้องออก spec ไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง ถ้าไม่มี logistic จัดส่งยาหรือจัดส่งเวชภัณฑ์ก็ให้เจรจาจัดหามอเตอร์ไซค์รับจ้างหรือแท็กซี่หรือ Grab หรือ linemanไปส่ง และให้จ่ายเงินได้โดยไม่ต้องพะวักพะวงเรื่องจะผิดขั้นตอน ขัดกฎหมายระเบียบจัดซื้อจัดจ้าง เพราะชีวิตคนไทยที่ล้มตายไปแต่ละวันมีความสำคัญยิ่งไปกว่านั้นมาก😭
การเอาฝ่ายอำนวยการและฝ่ายเสนาธิการมาเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการ HI หรือ CI นี้จะช่วยลดภาระหน้างานที่เพิ่มมากขึ้นทุกๆวันในโรงพยาบาลอำเภอและโรงพยาบาลจังหวัด เพื่อให้คนในโรงพยาบาลไปใส่ใจเรื่องการดูแลช่วยชีวิตผู้ป่วยอาการหนักที่เพิ่มมากทุกวันในขณะนี้
นอกจากนั้นในฝ่ายอำนวยการและฝ่ายบังคับบัญชาในกระทรวงสาธารณสุขก็ควรทำอย่างเดียวกันด้วย ในจังหวัดที่มีสีแดงเข้มในปริมณฑลทั้งหมด จะเป็นไปได้ไหมที่จะเอาหน่วยงานที่มีแพทย์และพยาบาลมากที่สุดคือ กรมต่าง ๆ ทั้ง 9 กรมในกระทรวงลงไปรับผิดชอบ HI และ CI ในจังหวัด ปริมณฑล กรมละหนึ่งจังหวัดให้อธิบดีซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงที่มีประสบการณ์และมีศักยภาพ ลงไปรับดูแลเป็นผู้บัญชาการสถานการณ์เฉพาะในเรื่อง HI และ CI ในแต่ละจังหวัดเลย ถ้าอธิบดีลงไปก็แปลว่า กำลังคน เครื่องไม้เครื่องมือและระบบการจัดการของกรมก็จะต้องลงไปช่วยจังหวัดนั้น ๆ อย่างเต็มที่ เพื่อให้จังหวัดปริมณฑลที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มที่มีผู้ป่วยเพิ่มวันละเกือบพันคนเหล่านี้ มีศักยภาพสูงขึ้นในเรื่อง HI และ CI แทนที่จะปล่อยให้ทุกอย่างเป็นไปในระบบปกติ อย่างที่เป็นอยู่ โดยไม่ใส่ใจหาทางแก้ไขสถานการณ์ที่ประเทศกำลังจะล่มสลายตามไปกับระบบสาธารณสุขอยู่แล้วในอีกไม่กี่วันข้างหน้านี้ 😱😭
เราสงสัยว่าข้อเสนอจากคนข้างล่างอย่างนี้จะไปถึงที่ไหนบ้างไหมนะ 😫และยังสงสัยด้วยว่าเขาจะตัดสินใจอะไรกันข้างบนอีกนะ 🙄แต่จริงๆเราสงสัยมากกว่าว่า ประเทศนี้ ยังมีใครรับผิดชอบตัดสินใจอะไรอยู่หรือป่าวนะ⁉️
ช่างเถอะ ทำงานของเราเพื่อช่วยเหลือดูแลชีวิตผู้คนที่อยู่ตรงหน้าต่อไปดีกว่า 🤕วันนี้เรามีผู้ป่วยรายใหม่ที่มีผลบวกจากการ swab อีก 44 คน จากผู้เข้ารับการตรวจ 157คน เท่ากับราว 30% 😰 ในจำนวนนี้มีบุคลากรของเรากลายเป็นผู้ป่วยไปเสียเองอีกสองคน เป็นพยาบาลหนึ่ง และเจ้าหน้าที่อื่นอีกหนึ่งราย🌞และมีผู้ป่วยโควิดเสียชีวิตในโรงพยาบาลอีกหนึ่งราย😭
โมเม้นต์ดีๆที่มองแทบไม่ค่อยเห็นในหอผู้ป่วยโควิดของเราก็มีอยู่บ้างนะ วันนี้คุณยายอายุย่างเจ็ดสิบปีรายหนึ่งใน Cohort ward ของเรา ร้องไห้สะอึกสะอื้น หลังจากที่อยู่กับเรามาสิบสี่วันแล้ว และพยาบาลมาบอกบนเตียงว่าวันนี้จะได้กลับบ้าน คุณยายบอกว่าไม่อยากกลับ และบอกปนสะอื้นว่าอยากอยู่ที่นี่ต่อ เพราะกลับไปก็ไม่มีใคร ทำให้พยาบาลในชุดอวกาศห้าหกคนในวอร์ดต้องเข้าไปรุมล้อมเพื่อปลอบและเช็ดนำ้ตาให้คุณยาย 😫และสุดท้าย ยายก็ต้องกลับอยู่ดี เพื่อให้เตียงแก่คนที่รออยู่นั่นแหละ 😭🤕
ที่ศูนย์รับวัคซีนธรรมศาสตร์วันนี้เป็นวันแรกที่เริ่มฉีด Astra ต่อเนื่องไปอีกทุกๆวัน💉รายชื่อที่จองคิวเอาไว้ 2900 คน มีผู้มารับวัคซีนราว 2200 คนเศษเท่านั้น สงสัยว่าที่เหลือคงไปเที่ยวที่บางซื่อกันก่อนหน้านี้แล้วล่ะ😀 แต่เริ่มวันแรกที่ตัวเลข 3000 คนในวันนี้ เราก็พบว่าระบบลื่นไหลไปได้ดี เพราะเราตัดสินใจยกเลิกการตรวจวัดความดันของผู้มารับวัคซีนไปแล้ว ทำให้ Flow ของการรับวัคซีนไปได้ดีกว่าเดิมเยอะ 👍
ที่รพ.สนามธรรมศาสตร์ ในวันที่110⛺️วันนี้เรารับผู้ป่วยใหม่เข้ามาได้ถึง 40คน และส่งผู้ป่วยที่หายแล้วกลับบ้านได้ 29คน ทำให้ยอดผู้ป่วยคืนนี้ในรพ.สนามอยู่ที่ 365คน 😰
สำหรับ Home Isolation เมื่อวานรับผู้ป่วยใหม่เข้าโครงการมา 50 ราย ผู้ป่วยสะสมรวมเกือบหกร้อยรายแล้ว และมีผู้ป่วยแอคทีฟอยู่เกิน 300รายแล้ว เราจะทำยอดผู้ป่วยที่รับเข้ามาดูแลให้ไปถึงพันคนให้เร็วที่สุด 💪ตอนนี้เราเพิ่มบุคลากรทางการแพทย์มาคอยให้คำปรึกษา แนะนำการปฏิบัติตัว และช่วยบริหารจัดการระบบ HI เต็มเวลามากถึงเกือบ 30 คนแล้วนะ😀 และจะเพิ่มขึ้นอีกเรื่อยๆตามจำนวนผู้ป่วยในโครงการ แม้ตอนกลางคืน ก็จะมีแพทย์และพยาบาลหลายคนที่เข้าเวรหน้าจอคอมพิวเตอรที่บ้านเพื่อคอยช่วยเหลือและติดตามผู้ป่วยของเราอยู่โดยตลอด⛑อยากจะรับผู้ป่วยเข้ามาใน HI ให้ได้มากสุด จะได้ช่วยกันไล่ตามยอดผู้ป่วยใหม่รายวันของประเทศที่เพิ่มอย่างน่าตกใจไปไม่ให้ทิ้งห่างมากนัก😰
♨️เราช่วยชีวิตผู้ป่วย
♨️เราจะดูแลรักษาและประคับประคองผู้ป่วยให้หาย
♨️เราจะฉีดวัคซีนให้ทุกคน
♨️เราจะส่งยาและอาหารให้ผู้ป่วยถึงที่บ้าน
♨️เราจะติดตามถามไถ่อาการที่บ้านทุกวัน
♨️เราอยากให้คนอื่นที่มีหน้าที่ ทำหน้าที่ด้วยนะ

ขอขอบคุณข้อมูลจาก: โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์

โดยคุณ : Admin เมื่อ 31 กรกฎาคม 2021 : 20:23:16  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป