"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ฯ ขอรับบริจาคเลือด "ด่วน"
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 2 เมษายน 2020 : 12:56:3  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป