"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ข้อเท็จจริงของโรคปอดอักเสบ อู่ฮั่น โคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่
โดยคุณ : ocean butterfly เมื่อ 30 มกราคม 2020 : 9:56:49  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป