"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
9 ก.ค._การเมืองไทยภายใต้รัฐธรรมนูญ 2560

สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มธ.

โดยคุณ : ที่มา : Thammasat University เมื่อ 24 มิถุนายน 2019 : 11:44:40  

ความเห็นที่ 1

สำนักงานสัญญา ธรรมศักดิ์เพื่อประชาธิปไตย ร่วมกับคณะนิติศาสตร์ มธ.

โดย ที่มา : Thammasat University [ 24 มิถุนายน 2019 : 12:1:54 ]

Member
109 ศิษย์เก่า และ 37 บุคคลทั่วไป