"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ซีรี่ย์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ"

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมฟังซีรี่ย์สัมมนาชุด "ความเหลื่อมล้ำหลากมิติ" ร่วมจัดโดย CRISP และ สกว.
วันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติสาธารณสุข” โดย นพ.สมศักดิ์ ชุณหรัศมิ์ มูลนิธิสาธารณสุขแห่งชาติ
ผู้ดำเนินรายการ อ.อิสร์กุล อุณหเกตุ
ณ ห้องประชุม 60 ปี 2 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)

-----------------

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30-15.30 น.
เรื่อง “ความเหลื่อมล้ำในมิติเพศสภาพ” โดย ดร.วราภรณ์ แช่มสนิท สมาคมเพศวิถีศึกษา และ อ.ดร.เนื้อแพร เล็กเฟื่องฟู คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
ผู้ดำเนินรายการ อ.ดร.ธร ปีติดล
ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 คณะเศรษฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์)
-----------------
ที่มา : http://www.econ.tu.ac.th/index.php?action=news-detail&newsid=2734&menu=12&pgmenu=&lang=th&css=style_2014

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อ 29 พฤษภาคม 2019 : 14:11:11  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป