"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
16 มิ.ย.62_TU ECON RUN 2019

งานเดิน-วิ่ง 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ TU ECON RUN 2019
วัตถุประสงค์ประสงค์ของการจัดงาน
เพื่อนำรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว (รายได้สุทธิ) เข้ากองทุนพัฒนาคณะเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการพัฒนาและ ปรับปรุงกายภาพของคณะ (สร้างห้อง Data Sciences Lab สร้าง Co-learning Space และ Co-working Space ฯลฯ)
รายละเอียดเพิ่มเติม >>https://www.alphame.co.th/tu-econ-run-2019/

โดยคุณ : http://www.econ.tu.ac.th/?action=&menu=&lang=th เมื่อ 29 พฤษภาคม 2019 : 14:4:57  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป