"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
4-7 มิ.ย.62_ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ ฟรี!!

โครงการวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาล สำหรับประชาชน
สอบถามรายละเอียดการรับวัคซีน ได้ที่ งานส่งเสริมสุขภาพ โทร. 0 2926 9916

โดยคุณ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 27 พฤษภาคม 2019 : 15:35:48  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป