"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
12 พ.ค.62_สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือ เชิญแข่งขันโบว์ลิ่งการกุศล

ด้วยคณะกรรมการ สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือมีโครงการจะปรับปรุงหอประชุมสมาคมเป็นศูนย์บริการวิชาการ เพื่อจัดงานอบรมกฎหมาย ธุรกิจ บัญชี โดยจะติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ เครื่องเสียง เครื่องฉายโปรเจคเตอร์

คณะกรรมการจึงจัดงานแข่งโบว์ลิ่ง เพื่อหาเงินสมทบทุนปรับปรุงห้องประชุม และเพื่อให้ศิษย์เก่าธรรมศาสตร์ได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกัน

การแข่งขันโบวลิ่งนั้น จะจัดราคาทีมละ 1,500 บาท

จึงเรียนเชิญพี่น้อง มธ. ทุกท่านร่วมสนับสนุนกิจกรรมของสมาคม โดยโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ สาขาช้างเผือก ชื่อ สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือ เลขที่ 3904559089

แล้วส่งหลักฐานแจ้งมาทางคุณภัฏ พงศ์ธามัน (08-7789-8239) เพื่อจะได้จัดส่งบัตรแข่งโบว์ลิ่งให้ต่อไป ขอบคุณครับ

โดยคุณ : สมาคมธรรมศาสตร์ภาคเหนือ เมื่อ 26 เมษายน 2019 : 23:10:48  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป