"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
24 เม.ย.62_เชิญชมนิทรรศการและร่วมฟังการเสวนา "เมื่อดอกไม้บาน...ในสวนขวัญวรรณศิลป์"

จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มธ.ร่วมกับ กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

โดยคุณ : จัดโดยสาขาวิชาภาษาไทย คณะศิลปศาสตร์ มธ. เมื่อ 22 เมษายน 2019 : 16:28:9  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป