"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
1 เม.ย.62_งานเสวนา “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

ขอเชิญเข้าร่วมงานเสวนา Thammasat Economic Focus (TEF) ครั้งที่ 16 เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”
ในวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2562 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องบรรยาย ศ.101 ชั้น 1 คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

---------------------------------------------

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://bit.ly/2Ht6wg6

**งานเสวนาดังกล่าวไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วม**

--------------------------------------------

กำหนดการ
13.00 น. ลงทะเบียน
13.30 น. เปิดงานเสวนา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ชยันต์ ตันติวัสดาการ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13.45 น. เสวนาชุดก้าวเข้าสู่ 70 ปี เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 5 และโครงการติดตามเศรษฐกิจไทยครั้งที่ 16 (Thammasat Economic Focus-TEF16) เรื่อง “เดินหน้าเศรษฐกิจไทยหลังการเลือกตั้ง”

ร่วมเสวนาโดย
คุณเจน นำชัยศิริ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
รศ.ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
รศ.ดร.อภิชาต สถิตนิรามัย คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ดำเนินรายการโดย
อาจารย์ ดร.เกียรติอนันต์ ล้วนแก้ว อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

16.00 น. เปิดเวทีร่วมแสดงความคิดเห็น
16.30 น. ปิดงานเสวนา

โดยคุณ : คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อ 28 มีนาคม 2019 : 13:5:55  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป