"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
5 เม.ย.62_งานเสวนา เรื่อง "อนาคตการเมืองไทยหลังการเลือกตั้ง"

เสวนา เรื่อง "อนาคตการเมืองไทยหลังเลือกตั้ง"
วันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.30-12.00 น.
ห้อง SC 3005 อาคารเรียนรวมกลุ่มสังคมศาสตร์ ชั้น 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
ถ่ายทอดสด : http://live.ict.tu.ac.th/sanya62/

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมื่อ 28 มีนาคม 2019 : 10:42:8  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป