"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
29 มี.ค.62_กิจกรรมภาษาพาซน ศูนย์การเรียนรู้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สถานที่จัดงานลาน Fin Square ห้องสมุดพระองค์เจ้าวิวัฒนไชย
ที่มา : https://www.botlc.or.th/item/event/00000000068

โดยคุณ : ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อ 18 มีนาคม 2019 : 8:57:30  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป