"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ภาวะแทรกซ้อนของ "การผ่าตัดเปลือกตา" ควรเฝ้าระวัง

INFOGRAPHIC LINE CHULAHOSPITAL

โดยคุณ : โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เมื่อ 12 มีนาคม 2019 : 14:1:47  

ความเห็นที่ 1

เตรียมตัวอย่างไร ก่อนผ่าตัดเปลือกตา
ที่มา : www.chulalongkornhospital.go.th

โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย [ 12 มีนาคม 2019 : 15:40:32 ]

ความเห็นที่ 2

อาการหลังผ่าตัดเปลือกตา ควรรีบมาพบแพทย์
ที่มา : www.chulalongkornhospital.go.th

โดย โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย [ 12 มีนาคม 2019 : 15:49:51 ]

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป