"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
22 มี.ค.62_“3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ : ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

ศูนย์กฎหมายการค้าระหว่างประเทศ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ขอเชิญท่านที่สนใจเข้าร่วมการสัมมนาเรื่อง “3 ปีพ.ร.บ.หลักประกันทางธุรกิจ: ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข”

ในวันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องจิตติ ติงศภัทิย์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ลงทะเบียนออนไลน์ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScowYzOwxPjwmdsXamEkacMr1OkcIV__GaioFmNEYBEBB6DSA/viewform?vc=0&c=0&w=1

ที่มา : http://www.law.tu.ac.th/

โดยคุณ : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 8 มีนาคม 2019 : 9:48:22  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป