"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
24 ก.พ.62_งานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2562

เชิญชวนผู้สนใจร่วมงานปาฐกถามูลนิธิโกมลคีมทอง ประจำปี 2562 ครั้งที่ 45
วันอาทิตย์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 12.00-17.00 น.
ณ ห้องประชุมประกอบ หุตะสิงห์ ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ มธ.ท่าพระจันทร์

โดยคุณ : สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 : 16:13:2  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป