"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
17 ก.พ.62_ “64 ปี การประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2498”

บรรยายโดย กังวาฬ พุทธิวนิช

โดยคุณ : ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ. เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 : 15:31:50  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป