"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรม 1 วัน ครั้งที่ 1 วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โทร. 0 – 2613 – 3777 ในวันและเวลาราชการ

โดยคุณ : ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 : 15:12:54  

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป