"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
อบรมฟรี_เชิญผู้สนใจเข้าร่วมการอบรมภาษาจีน มธ.ศูนย์พัทยา

โครงการหลักสูตรระยะสั้น อบรมทักษะทางภาษา
หลักสูตรที่ 1 “ภาษาจีนเบื้องต้น” สำหรับนักศึกษาและบุคลากรภายใน
หลักสูตรที่ 2 “ภาษาจีนเบื้องต้น” สำหรับบุคคลทั่วไป (ภายนอก)
ระหว่างเดือนมีนาคม - เดือนเมษาน 2562 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา

*********************************************************************
ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ : http://pattayacenter.tu.ac.th/uploads/pattaya/merged%20%28pdf.io%29.pdf

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์พัทยา เมื่อ 13 กุมภาพันธ์ 2019 : 14:50:25  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป