"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
สีปัสสาวะ บอกโรค

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยคุณ : อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ เมื่อ 14 มกราคม 2019 : 13:7:39  

ความเห็นที่ 1

ปัสสาวะบ่อยเกินไป อาจจะใช่สัญญาณบอกโรค

โดย อ.นพ.มนินธ์ อัศวจินตจิตร์ [ 14 มกราคม 2019 : 13:8:16 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป