"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
เรื่องขนๆ ที่หลายคนอาจยังเข้าใจผิด

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

โดยคุณ : รศ.นพ.นภดล นพคุณ เมื่อ 14 มกราคม 2019 : 10:34:46  

Member
205 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป