"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
งานทันตกรรมผู้ป่วยนอก (ในเวลาราชการ)

ที่มา : http://www.hospital.tu.ac.th/

โดยคุณ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 14 ธันวาคม 2018 : 14:35:54  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป