"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
ผิงไฟในเต็นท์ เสียชีวิตไม่รู้

ที่มา : https://ddc.moph.go.th/

โดยคุณ : กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค เมื่อ 14 ธันวาคม 2018 : 14:29:55  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป