"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
**เฉพาะผู้ป่วยเก่า**ติดต่อ เลื่อนนัด-นัดล่วงหน้า คลินิกบริการ

ที่มา : http://www.hospital.tu.ac.th/

โดยคุณ : โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ เมื่อ 23 พฤศจิกายน 2018 : 16:23:43  

Member
204 ศิษย์เก่า และ 54 บุคคลทั่วไป