"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
"ศิษย์ธรรมศาสตร์" ! เริ่มรับสมัครเดือน มกราคม 2562

Thammasat Gen Next Academy เปิดรับผู้เรียนเข้าเป็น "ศิษย์ธรรมศาสตร์" ! เริ่มรับสมัครเดือน มกราคม 2562

Q: ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ Thammasat Gen Next Academy คืออะไร?

A: คือหน่วยบริการขยายโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่ม เพื่อการพัฒนาตนเองตามความประสงค์ของผู้เรียน ตามปรัชญาเสรีภาพทางการศึกษา โดยได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการทางการศึกษาให้เข้าถึงความต้องการของผู้เรียนทุกกลุ่มวัย

มีจุดมุ่งหมายสำคัญ คือ การเปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปเข้าศึกษาในรายวิชาต่าง ๆ ที่เปิดรับผู้เรียนเพิ่มเติมได้ หรือในหลักสูตรฝึกอบรมเฉพาะที่มหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ

ติดตามรายละเอียดอื่น ๆ เร็ว ๆ นี้

#Thammasat #ThammasatGenNextAcademy #ธรรมศาสตร์ตลาดวิชา

*-*

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : โครงการธรรมศาสตร์ตลาดวิชา หรือ "Thammasart Gen Next Academy" http://www.relations.tu.ac.th/news/detail.aspx?id=913&cid=1

โดยคุณ : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เมื่อ 12 พฤศจิกายน 2018 : 15:39:18  

ความเห็นที่ 1
Q : เรียนสะสมหน่วยกิต เพื่อรับปริญญา หรือเรียนรายวิชาที่สนใจ แล้วได้หนังสือรับรอง

A : - สะสมหน่วยกิตก็ได้ เมื่อครบตามวิชาที่กำหนดสามารถเทียบโอนเพื่อเรียนต่อปริญญาได้
- สะสมหน่วยกิตได้ตามรายวิชาที่กำหนดแบบ short cause สามารถรับ certificate
- เรียนรายวิชาเพื่อเพิ่มความรู้ใหม่เพื่อการใช้งานได้

โดย สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. [ 12 พฤศจิกายน 2018 : 16:2:47 ]

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป