"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
กำหนดการอบรมธรรมะ ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ ปี 2562

กำหนดการอบรมธรรมะ กับพระอาจารย์ ชานนท์ ชยนันโท ประจำปี 2562
จัดโดย ชมรมเรียนรู้ขันธ์ ๕ กองทุนทำบุญวันเกิดกับธรรมศาสตร์ สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ.

โดยคุณ : สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์ มธ. เมื่อ 30 ตุลาคม 2018 : 9:43:54  

Member
153 ศิษย์เก่า และ 47 บุคคลทั่วไป