"สำนักงานศิษย์เก่าสัมพันธ์ มธ." ได้เปลี่ยนชื่อเป็น "สำนักงานธรรมศาสตร์สัมพันธ์" ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการจัดตั้งและการแบ่งส่วนงานของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ.2559
Econ TU 2513

ที่มา : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=724838214532702&set=a.583226445360547&type=3&theater

โดยคุณ : เศรษฐศาสตร์ มธ. เมื่อ 13 กันยายน 2018 : 9:13:49  

Member
133 ศิษย์เก่า และ 40 บุคคลทั่วไป